Algemene Voorwaarden


Teunissen Eindhoven B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen Machinehandel Teunissen Eindhoven B.V., hierna te noemen verkoper, en derden, hierna te noemen koper.

Artikel 1 Aanbod en aanvaarding

Alle aanbiedingen en offertes van de verkoper, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Eerst nadat de overeenkomst door de verkoper schriftelijk is bevestigd kan de koper daaraan enig recht ontlenen.

Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van verkoper of andere voor verkoper optredende tussenpersonen zijn voor de verkoper niet bindend dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door de verkoper aan de koper.

Artikel 2 Prijzen

Indien tussen het tijdstip van het aanbod zijdens de verkoper of de koper en het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst of tussen het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst en levering door de verkoper een prijsstijging van de verkochte zaken optreedt, is de verkoper bevoegd deze prijsstijging aan de koper door te berekenen, behoudens in het geval de prijsstijging te wijten zou zijn aan opzet of grove nalatigheid van de verkoper. Doorberekening binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

De kosten van of verband houdende met geleverde monsters en/of modellen kunnen aan de koper worden berekend. Bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen twee maanden na de datum van aflevering van de monsters en/of modellen zal het aan de koper berekende bedrag worden gecrediteerd. De koper heeft nimmer het recht om de monsters en modellen onder zich te houden. Verkoper blijft daarvan de eigenaar, tenzij verkoper deze aan koper heeft doorberekend.

Artikel 3 Levertijd

Verkoper spant zich in de gekochte zaken binnen de tussen partijen overeengekomen levertijd aan de koper te leveren. Elke aansprakelijkheid van de verkoper voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van de verkoper.

Weigert koper niettemin de geleverde zaken in ontvangst te nemen, dan is de verkoper gerechtigd de geleverde zaken elders op kosten van koper op te slaan, onverminderd de verplichting tot betaling van de overeengekomen koopprijs.

3. Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, behoudens opzet of grove schuld van de verkoper.

Artikel 4 Wijze van levering, risico

De overeengekomen wijze van levering wordt schriftelijk vastgelegd. Indien met betrekking tot de wijze van levering niets schriftelijk is vastgelegd, zal de wijze van levering door de verkoper worden bepaald.

Indien franco levering is overeengekomen, reizen de gekochte zaken voor rekening en risico van de verkoper. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper tenzij uitdrukkelijk anders, schriftelijk, is overeengekomen.

Indien levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij een termijn of termijnen is, resp. zijn vermeld en de koper na verloop van drie maanden vanaf het sluiten van de koopovereenkomst niet alle gekochte zaken heeft afgenomen, is de koper verplicht aan de verkoper op diens eerste verzoek een termijn mede te delen waarbinnen alle gekochte zaken zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan één maand na het verzoek van de verkoper. Indien de koper niet binnen drie dagen na het verzoek van de verkoper aan laatstgenoemde mededeling doet van de termijn waarbinnen de zaken zullen worden afgenomen, zal verkoper bevoegd zijn na verloop van één maand na het verzoek de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, zulks ook al berustte het risico voor de geleverde zaken bij de verkoper en ongeacht overmacht zijdens de koper en onverminderd de verplichting van de koper tot betaling van de overeengekomen koopsom. Alsdan is verkoper tevens bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden en zal de koper zijn gehouden aan de verkoper de kosten, schaden en interessen ter zake te vergoeden. Gelijke bevoegdheden en verplichtingen rusten op de verkoper resp. de koper indien laatstgenoemde ondanks toezegging alle zaken binnen de door hem aan de verkoper medegedeelde termijn af te nemen, deze toezegging niet nakomt.

Speciaal voor de koper vervaardigde artikelen worden door de koper aanvaard met inachtname van een tolerantie van plus of minus 10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van de gekochte zaken.

Leveringscondities:
Leveringen zijn franco vanaf 150,00 euro exclusief btw welke via pakketdienst (max 30kg) binnen Nederland kunnen worden verzonden.
Leveringen naar het buitenland zijn altijd op basis van aanvraag en nacalculatie.
De vervoerskosten buiten Nederland worden bepaald op basis van gewicht, grootte en of het een palletvracht is.

Artikel 5 Vervoer

De verkoper kiest het vervoermiddel indien bij het aangaan van de overeenkomst niets is bepaald.

De koper dient zorg te dragen voor binnen het vervoersgebied ten behoeve van het vervoer benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de koper. De koper is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de voor een behoorlijk vervoer vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

Levering door de verkoper geschiedt steeds naar het voertuig of vaartuig. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen. Koper en verkoper dragen gezamenlijk zorg voor het lossen van het voertuig of vaartuig. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij of tijdens het lossen optreedt, behoudens opzet of grove schuld van de verkoper, Indien de koper gebreke blijft zijn in de eerste volzin van dit lid vermelde verplichting na te komen, dan komen de daaruit voortvloeiende

kosten, schaden en interessen voor zijn rekening, ongeacht of de niet nakoming van deze verplichting het gevolg is van overmacht.

4. Bij levering franco werk is de verkoper niet gehouden de geleverde zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen.

Artikel 6 Controle levering

De koper is verplicht bij ontvangst van de gekochte zaken direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de geleverde zaken beantwoordt aan de inhoud van de overeenkomst.

Indien de koper bij ontvangst van de zaken verschillen constateert tussen de feitelijk geleverde hoeveelheden c.q. aantal colli en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, dient hij hiervan op het ontvangstbewijs direct en onverwijld aantekening te maken.

Klachten van koper ter zake non-conformiteit van, of (andere) gebreken aan het geleverde dienen, op straffe van verval, bij de verkoper schriftelijk te worden ingediend:

ingeval van levering franco op het werk of op de wal: binnen acht dagen na ontvangst van de zaken;

ingeval van levering franco voor de wal of franco station: zodra mogelijk na ontvangst van de zaken, doch in elk geval binnen veertien dagen na levering van de zaken.

in alle andere gevallen: uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de zaken.

Indien omtrent de hoedanigheid van de geleverde zaken niets schriftelijk is overeengekomen zullen de geleverde zaken in overeenstemming zijn met hetgeen in de handel in de betrokken soort zaken gebruikelijk is. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschilllen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking leveren geen grond tot het indienen van een klacht op.

Indien omtrent de hoedanigheid van de geleverde zaken is overeengekomen dat deze conform een monster zal zijn, geldt dit monster ter vaststelling van de gemiddelde hoedanigheid van de geleverde zaken.

Verkoper zal nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade aan de koper wegens nonconformiteit van de geleverde zaken, behoudens opzet of grove schuld aan zijde van de verkoper.

Artikel 7 Keuring

1. Koper heeft het recht de te leveren zaken voor de levering te doen keuren. De keuring geschiedt voor rekening en risico van de koper. Onder de voor rekening van de koper komende keuringskosten zijn begrepen de kosten welke verkoper ter zake de keuring eventueel moet maken.

voor het aangaan van de overeenkomst, aan de verkoper heeft meegedeeld op een zodanige wijze dat de verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.

In de gevallen, bedoeld in art. 6 lid 3 sub c is koper verplicht tijdig voor de verlading aan verkoper kennis te geven van de tijd en plaats waarop de keuring zal geschieden.

Indien de keuring tot resultaat heeft dat (een gedeelte van) de geleverde of te leveren zaken niet voldoet aan de overeenkomst, dan is de koper gehouden verkoper hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen en verkoper in de gelegenheid te stellen alsnog na te komen. Na acht dagen na het tijdstip waarop de keuring heeft plaatsgevonden, vervalt het recht van de koper om zich jegens de verkoper op het resultaat van de keuring te beroepen.

Artikel 8 Garantie

Verkoper geeft slechts garantie ten aanzien van door hem te leveren of geleverde zaken indien en voor zover zulks bij het sluiten van de overeenkomst tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is bedongen. Eventuele garanties strekken zich niet verder uit dan de voor het betreffende product geldende fabrieksgarantiebepalingen. De garantie kan nimmer leiden tot een aansprakelijkheid die de waarde van het geleverde product, ten aanzien waarvan de garantie geldt, overtreft.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Verkoper is nimmer aansprakelijk voor door koper en/of derden geleden schade van welke aard dan ook, gevolgschade hieronder uitdrukkelijk begrepen, als gevolg van gehele of gedeeltelijke nietnakoming van de overeenkomst, gebreken ten aanzien (van de wijze van levering) van gebrekkige producten, niet tijdige levering, gebreken ten aanzien van het vervoer, het verstrekken van adviezen etc., behoudens opzet of grove schuld van verkoper.

Verkoper is nimmer aansprakelijk voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs(couranten) van welke aard dan ook.

Artikel 10 Emballage

De verkoper is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan de koper in rekening te brengen.

Na retourzending door de koper van de emballage zal het op de voet van lid 1 van dit artikel gefactureerde bedrag aan de koper worden gecrediteerd.

Verkoper is niet gehouden tot creditering als in lid 2 van dit artikel bedoeld, indien de koper de emballage niet tijdig of niet in goede staat retoumeert, zulks ter beoordeling van de verkoper.

Artikel 11 Retourzendingen

Retourzendingen worden door de verkoper niet dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper door deze geaccepteerd.

Indien verkoper instemt

van levering.

1

Koper wordt na ontvangst van de retourzending conform lid 1 en 2 van dit artikel, gecrediteerd onder aftrek van een nader door de verkoper op te leggen percentage van de factuurwaarde, zulks ter bestrijding van onder meer de administratie- en magazijnkosten.

Het in ontvangst nemen van door de koper retour gezonden zaken houdt nimmer enige erkenning door verkoper in van welke door de koper gestelde fout of tekortkoming in de nakoming dan ook. Evenmin houdt dit in dat verkoper heeft ingestemd met retourzending, tenzij het bepaalde in lid I van dit artikel van toepassing is.

Artikel 12 Overmacht, ontbinding

Bij overmacht zijdens de verkoper is de verkoper bevoegd de overeengekomen leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht of de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

Verkoper behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor zolang de koper al hetgeen hij aan verkoper verschuldigd is niet volledig heeft voldaan, daarbij tevens begrepen door koper aan verkoper verschuldigde rente en (buiten)gerechtelijke kosten.

Indien dezelfde soort zaken door verkoper,aan koper is geleverd, ter zake waarvan één of meer facturen onbetaald zijn gebleven, dan worden de bij koper nog aanwezige zaken van dezelfde soort als onbetaald beschouwd, behoudens tegenbewijs door de koper.

Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of hem deze wordt verleend, dan wel uit handelingen van de koper anderszins blijkt dat koper aan zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper niet kan of zal voldoen, is koper verplicht de aan verkoper op grond van lid 1 en 2 toebehorende zaken op eerste mondeling of schriftelijk verzoek of sommatie aan verkoper terug te geven. Verkoper is in de hiervoor genoemde gevallen bevoegd zich zonder voorafgaande waarschuwing of mededeling bij koper aan te dienen teneinde de voormelde zaken direct onder zich te nemen. In die hiervoor genoemde gevallen worden tevens alle vorderingen van verkoper op koper, voor zover niet reeds direct opeisbaar, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 14 Betalingsvoorwaarden

1. De overeengekomen koopprijs dient door de koper aan de verkoper netto, zonder enig recht van verrekening of korting, te worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.

Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door de verkoper vast te stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door de koper verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.

3. Indien betaling niet of niet volledig heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, vermeld in lid I van dit artikel, zal koper over het openstaande factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd worden van 2% per maand; Bovendien heeft de verkoper in dat geval het recht buitengerechtelijke incassokosten aan de koper in rekening te brengen, conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimumbedrag ad € 75,00,

 

 

[CPT Assortment Highlight]

Een greep uit ons assortiment.

Producten waar u wat aan heeft!

Poetsmiddelen

 Bekijk poetsmiddelen

PBM

 Bekijk PBM

Verspaning

 Bekijk verspaning
Bel mij terug
{{error}}